Statuten van de politieke vereniging Partij voor Recht en Ontwikkeling, afgekort "PRO"

I. ALGEMEEN

 

Artikel A: Naam, zetel en duur
1. De politieke vereniging draagt de statutaire naam: “Partij voor Recht en Ontwikkeling”, afgekort “PRO”. De naam wordt afgekort met “PRO” en uitsluitend in hoofdletters. De afkorting wordt fonetisch uitgesproken als ‘proo’ of als ‘pee-er-oo’ c.q. ‘de pee-er-oo’.
2. Zij is gevestigd te Paramaribo en het Surinaamse recht is op haar van toepassing.
3. De PRO is opgericht op 10 januari 2018 en wel voor onbepaalde tijd.
4. Daar waar in deze statuten staat: partij, vereniging of organisatie wordt steeds de PRO bedoeld tenzij anders vermeld of uit de context begrepen moet worden.

 

Artikel B: Doel en Middelen

5. De PRO heeft tot doel de handhaving van de Republiek Suriname als soevereine parlementair-democratische rechtstaat en de Surinaamse natie te verheffen tot een hechte eenheid van mensen die op een vreedzame wijze met elkaar samenleven, waarin een ieder met respect voor elkaar zijn of haar rechten kan beleven en de economische, sociale en culturele ontwikkeling van het individu en de natie centraal staan zodat welzijn en welvaart van Suriname en zijn bevolking duurzaam gerealiseerd kunnen worden.

6. De PRO streeft dit doel na door onder meer:

a. het inachtnemen van de Grondwet en de wetten van Suriname;
b. de staatkundige- en de rechtsorde van Suriname in overeenstemming met de Grondwet en andere wetten te brengen en te houden;
c. de nationale souvereiniteit en de democratie van Suriname onvoorwaardelijk te beschermen en te waarborgen;
d. het ondernemen en stimuleren van activiteiten ter bevordering van natievorming;
e. het verschaffen van voorlichting aan het Surinaamse volk omtrent het doel, de beginselen, de activiteiten en de programma’s van de PRO;
f. duurzaam en effectief deel te nemen aan de politiek-bestuurlijke orde van Suriname;
g. eraan te werken dat de Surinaamse burgers gezonde en (hoog) ontwikkelde individuen zijn;
h. erop toe te zien dat de natuurlijke rijkdommen van Suriname op de meest efficiënte manier ten nutte van zijn samenleving worden aangewend;
i. het garanderen van rechtsbescherming en rechtszekerheid naar het recht van Suriname;
j. ontwikkelingsmogelijkheden te creëren voor alle burgers van Suriname;
k. historisch, sociologisch, psychologisch, natuurkundig en ander wetenschappelijk onderzoek te stimuleren zodat actuele en toepasselijke kennis steeds beschikbaar is voor de Surinaamse burger;
l. naastenliefde tussen mensen te promoten en uit te dragen, zijnde de meest wezenlijke factor om sociale en intermenselijke verhoudingen te intensiveren waardoor mensen uit vrijheid tot hogere prestaties gedreven worden;
m. te zorgen voor een optimale, transparante en degelijke financiële huishouding van de Staat;
n. het bevorderen van een gezonde en efficiënte bestuurlijke organisatie als wezenlijk instrument voor de verhoging van welvaart en welzijn van het Surinaamse volk;
o. uitvoering te geven aan het politieke programma van de PRO;
p. samenwerkingen aan te gaan met andere politieke organisaties die de doelstellingen van de PRO onderschrijven.

7. Het bestuurlijk-politieke, maatschappelijke c.q. staatsrechtelijke optreden van de vertegenwoordigers van de PRO zal gebaseerd zijn op een door de Algemene Vergadering steeds voor de duur van vijfentwintig jaren aan te nemen ontwikkelingsvisie c.q. partijvisie voor Suriname, de Surinaamse gemeenschap en de Surinaamse burger.
8. Nadere omschrijving van de wijze waarop de PRO haar doel tracht te verwezenlijken, vindt plaats in het zesjaarlijks beleidsprogramma van de partij en wordt steeds concreet uitgewerkt in haar verkiezingsprogramma’s, die steeds voor twee jaren of korter vóór de algemene, vrije en geheime verkiezingen, zullen gelden en publiekelijk bekend zullen worden gemaakt.
9. Specifiek heeft de PRO tot doel het bevorderen van de verkiezing van haar leden in de volksvertegenwoordigende lichamen van Suriname zoals bedoeld in artikel 52 van de Grondwet, in het bijzonder tot die van De Nationale Assemblée en tot het verwerven van regeerverantwoordelijkheid, en indien zij daarin niet mocht slagen, tot het uitoefenen van buitenparlementaire activiteiten die gericht zullen zijn op de verwezenlijking van voormelde doelen.
10. Het politiek programma, uitgewerkt in de ontwikkelingsvisie en het beleidsprogramma, dat gericht is op de verheffing van de natie, heeft als grondgedachten onder meer:

a. recht op en ontwikkeling voor iedereen, inclusief de kwetsbare groepen;
b. effectieve toegang tot recht;
c. democratisering bestuurlijke besluitvorming en decentralisatie van bestuur;
d. gelijke welvaartspreiding;
e. gedegen en gericht onderwijs;
f. optimale gezondheidszorg;
g. implementeren van een rechtvaardig domeingrondenbeleid;
h. veiligstellen van publieke middelen tegen corrupte politici;
i. terughalen van onrechtmatig verdwenen bezittingen en middelen;
j. van een importcultuur naar een productiecultuur;
k. faciliterende rol van de overheid, geen bepalende;
l. overheidsuitgaven afstemmen op de inkomsten;
m. effectieve en duurzame armoedebestrijding;
n. openbaarheid van bestuur;
o. spreiding van overheidsbestuur en economische activiteit;
p. gelijke behandeling van man en vrouw (aanpassing wetten en werking aan bewustwording);
q. lange termijn oriëntatie;
r. bescherming van natuurlijke rijkdommen (w.o. milieu/natuur en ecologisch evenwicht);
s. milieuvriendelijke en effectieve benutting van de natuurlijke rijkdommen;
t. planmatig huisvestingsbeleid;
u. garanderen van de rol van jongeren en vrouwen in het ontwikkelingsproces;
v. stimuleren van versnelde nationale, regionale en sectorale ontwikkeling;
w. stimuleren van sport en sportgelegenheden beschikbaar stellen;
x. initiëren en versterken van internationale relaties;
y. bevorderen van maatschappelijke rechtvaardigheid en nationaal bewustzijn;
z. ontwikkelen, stimuleren en vergroten van vaderlandsliefde bij de burger.

Artikel C: Juridische vertegenwoordiging
11. De PRO wordt in het rechtsverkeer c.q. in en buiten rechte vertegenwoordigd door haar hoofdbestuur. Het hoofdbestuur komt de bevoegdheid toe om, behoudens de bevoegdheden toegekend aan het dagelijks bestuur, in door haar aan te wijzen gevallen en onderwerpen, deze vertegenwoordiging toe te vertrouwen aan andere samenstellingen uit leden van het hoofdbestuur, waaronder steeds één lid van zo’n samenstelling in functie is gekozen.

   

Artikel D: Beheer der financiën van de vereniging
12. De PRO heeft zoals elke organisatie een financieel vermogen. Inkomsten van de PRO bestaan uit:

a. contributiegelden van haar gewone leden;
b. financiёle en andere bijdragen van derden tijdens verkiezingen;
c. giften, donaties, schenkingen en legaten;
d. subsidies van overheidswege en/of internationale organisaties;
e. renten op door de PRO belegde gelden;
f. ontvangsten en opbrengsten uit en van publicaties en andere activiteiten;
g. erfstellingen, te aanvaarden onder voorwaarden door het hoofdbestuur te bepalen;
h. bijzondere partijbijdragen van de leden die haar in volksvertegenwoordigende lichamen vertegenwoordigen;
i. alle overige wettige baten mits de bron te verifiëren is en die door het hoofdbestuur geoorloofd zijn bevonden.

13. Het boekjaar van de PRO loopt gelijk met het kalenderjaar en vangt voor het eerst aan de dag volgende na die der bekendmaking van de goedgekeurde statuten in het Advertentieblad van de Republiek Suriname.
14. Het geldelijk beheer berust bij de 1e penningmeester, die namens het hoofdbestuur gelden uitgeeft. Voor zover andere organen van de PRO gelden in beheer hebben, geschiedt de administratie ervan onder toezicht en controle van de 1e of 2e penningmeester.

  

II. DE STRUCTUUR EN DE WERKING VAN DE VERENIGING

 

Artikel E: Interne organistatie van de vereniging
15. De interne organisatie van de PRO is op democratische leest geschoeid, wat onder meer inhoudt dat:

a. er regelmatig verkiezingen worden gehouden voor de verkiezing van de verschillende besturen binnen de partij op grond van vooraf door de Algemene Vergadering, als hoogste orgaan van de partij, goedgekeurde verkiezingsreglementen;
b. kandidaten voor de volksvertegenwoordigingen binnen de partijstructuren worden verkozen en dat de bevolking van Suriname, in het bijzonder de kiezer, bij elke algemene vrije en geheime verkiezing in staat wordt gesteld kennis te nemen van het beginselprogramma c.q. de partij- of ontwikkelingsvisie en het verkiezingsprogramma van de PRO;
c. inkomstenbronnen en rekeningen van de PRO jaarlijks door tussenkomst van de 1e penningmeester en de verificatiecommissie worden gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname en in ten minste één landelijk dagblad;
d. het functioneren van de organen van de PRO aan de beginselen van behoorlijk bestuur beantwoorden alsmede aan de geldende wettelijke regels die openbaarheid en inzichtelijkheid binnen politieke organisaties moeten waarborgen;
e. de wijze waarop de PRO het nationaal belang wenst te behartigen steeds in door haar geformuleerde programma’s wordt weergegeven en dat deze programma’s toegankelijk zullen zijn voor de totale Surinaamse gemeenschap;
f. de verkiezing van personen tot lid van een van de organen van de PRO of tot kandidaatstelling voor volksvertegenwoordigingen plaatsvindt op de grondslag van het personenmeerderheidsstelsel waarbij gekozen is (zijn) degene(n) die het grootste aantal der uitgebrachte geldige stemmen heeft (hebben) behaald;
g. bestuursleden, ongeacht de duur van hun verkiezing c.q. benoeming, te allen tijde door het orgaan dat hen heeft gekozen, verkozen of benoemd kunnen worden, geschorst of ontslagen, op de wijze bij deze statuten bepaald.

Artikel F: Organen van de PRO:
16. De organen van de PRO zijn:

a. de Algemene Vergadering;
b. het hoofdbestuur;
c. de afdelingen;
d. de onderafdelingen;
e. de raad van advies;
f. de ouderenraad;
g. de jongerenraad;
h. de verenigingscommissies.

17. Het hoofdbestuur kan werkgroepen installeren. De inrichting en werkwijze van de werkgroepen wordt in het partijreglement nader geregeld.

   

Artikel G: Lidmaatschap van de PRO
18. De partij kent aspirant-leden, gewone leden, junior-leden, buitengewone leden en ere-leden.
19. De partij is toegankelijk voor elke Surinaamse burger die de leeftijd van 14 jaren heeft bereikt, ongeacht ras, etniciteit, afkomst, status en/of religieuze overtuiging en voorts voor een ieder die de beginselen van de partij onconditioneel onderschrijft en geen lid is van een andere politieke vereniging.
20. Het hoofdbestuur beslist over de toelating.
21. Toegelaten leden die op de dag van hun toelating de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, krijgen de status van junior-lid en zijn uitgesloten van deelname aan stemmingen, verkiezingen binnen de PRO en kunnen zich evenmin verkiesbaar stellen om zitting te nemen in besturen van de organen van de partij, doch kunnen op uitnodiging in uitzonderingsgevallen deelnemen aan beraadslagingen. Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar worden deze leden automatisch gewoon lid, mits zij in het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit.
22. De gewone leden zijn de toegelaten leden die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en de Surinaamse nationaliteit bezitten. Deze leden hebben stemrecht binnen de PRO en nemen actief en passief deel aan verkiezingen binnen de partij, behoudens beperkingen bij wet gesteld.
23. Buitengewone leden zijn de toegelaten leden die niet in het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit, maar wel ingezetene zijn van Suriname. Deze leden zijn bevoegd deel te nemen aan alle activiteiten van de partij, doch zijn uitgesloten van deelname aan verkiezingen binnen de PRO en het vervullen van publieke functies in naam van de PRO.
24. Ere-leden zijn de toegelaten leden die op voordracht van het hoofdbestuur vanwege hun bijzondere bijdragen aan de partij door de Algemene Vergadering tot ere-lid zijn benoemd. De tweede volzin hiervoor onder artikel G23 geldt ook voor de ere-leden.
25. Door indiening van een vormvrij verzoek tot lidmaatschap kan een aspirant lid, dat bijvoorbeeld de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt, kenbaar maken te willen toetreden tot de partij. Het hoofdbestuur beslist over toelating tot de partij en toekenning van het aspirant lidmaatschap, al dan niet onder bijzondere voorwaarden.

   

Artikel H: Einde lidmaatschap
26. Het lidmaatschap van de PRO komt ten einde door:

a. het overlijden van het lid;
b. schriftelijke opzegging door het hoofdbestuur, in geval het lid niet meer voldoet aan de eisen gesteld aan het lidmaatschap, zoals bepaald in deze statuten, het huishoudelijk reglement en andere documenten van de PRO;
c. schriftelijke opzegging door het lid, na afwikkeling van alle financiële verplichtingen;
d. royement door de daartoe op grond van de statuten en reglementen bevoegde organen van de partij.

27. Het lidmaatschap is niet verenigbaar met het lidmaatschap van een andere politieke organisatie en middels toetreding tot de PRO machtigt het toetredend lid het hoofdbestuur om namens hem of haar alle eerdere of andere lidmaatschappen van andere politieke partijen op te zeggen.
28. Leden kunnen geschorst of geroyeerd worden. Schorsing kan verleend worden door het hoofdbestuur, het bestuur van een afdeling of het bestuur van een onderafdeling. Een voordracht tot royement kan door het hoofdbestuur, het bestuur van de afdelingen en het onderafdelingsbestuur worden gedaan. Royement is voorbehouden aan het hoofdbestuur.
In alle gevallen krijgt het lid van het desbetreffende orgaan de gelegenheid zich schriftelijk te verweren binnen een termijn van vijf dagen, ingaande de dag volgend op die waarop hij of zij onder schriftelijke vermelding van de redenen van het voornemen tot schorsing c.q. royement in kennis is gesteld. Op het verweer wordt pas beslist nadat het lid is gehoord c.q. daartoe behoorlijk is opgeroepen.
Blijft een verweer uit dan is het orgaan bevoegd de beslissing te nemen die haar geraden voorkomt. Tegen een beslissing tot schorsing of royement staat beroep open bij het hoofdbestuur, ingeval van schorsing of royement door het hoofdestuur staat beroep open bij de Beroepscommissie van de vereniging. Het beroep heeft geen schorsende werking. De beslissing op het beroep wordt in hoogste instantie genomen. Indien het besluit tot schorsing of royement ongedaan wordt gemaakt, treden in geval van schorsing de aan het lidmaatschap verbonden rechten weer in werking en herkrijgt het betrokken lid in geval van royement het lidmaatschap en daarbij behorende rechten. De beroepsprocedure wordt nader geregeld in het partijreglement.
29. Schorsing kan voor maximaal één jaar worden verleend. Een geschorst lid is uitgesloten van deelname aan activiteiten van de partij, geen enkele uitgezonderd.
30. Royement houdt in dat het geroyeerde lid definitief lid-af is van de PRO. Op een verzoek tot herinschrijving door het geroyeerd lid wordt niet ingegaan.

   

Artikel I: De Algemene Vergadering
31. De vergadering waartoe alle leden van de partij toegang hebben draagt de naam:

Algemene Vergadering.
32. Op de Algemene Vergadering hebben stemrecht:

a. de leden van het hoofdbestuur;
b. de door de ledenvergaderingen van de afdelingen en onderafdelingen afgevaardigde leden;
c. de leden van de PRO die toegelaten zijn tot volksvertegenwoordigende lichamen en andere staatsrechtelijke organen van de Staat Suriname;
d. de leden van de raad van advies;
e. afgevaardigden van de jongerenraad en de ouderenraad.

33. Elk lid van de PRO heeft toegang tot de Algemene Vergadering. De voorzitter van de Algemene Vergadering kan in bepaalde gevallen ook aan hen het woord geven.
34. De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de PRO, komt ten minste één (1) keer per jaar bijeen en is bevoegd tot het nemen van alle besluiten de PRO regarderende, tenzij de bevoegdheid tot het nemen van een bepaald besluit op grond van de statuten
en/of de reglementen van de PRO aan een ander orgaan is toevertrouwd, alsmede tot het bekrachtigen en/of herzien van een reeds door een lager orgaan al dan niet bevoegdelijk genomen besluit.
35. Voorts is op initiatief van het hoofdbestuur, drie of meer afdelingen of een petitie ondertekend door éénvierde (1/4) deel van het aantal stemgerechtigde leden van de PRO, een bijzondere Algemene Vergadering van de stemgerechtigde leden mogelijk, waaraan gelijke waarde en betekenis onder wet en statuten wordt toegekend als de Algemene Vergadering. Of een initiatief van de afdelingen of een petitie van stemgerechtigde leden aan de gestelde vereisten voldoet, wordt bepaald door het hoofdbestuur.
36. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door het hoofdbestuur van de PRO. De voorzitter van het hoofdbestuur geeft leiding aan de vergadering.
34. Voor elke afgevaardigde wijst het desbetreffend orgaan bij het besluit om een lid af te vaardigen voor de Algemene Vergadering, een vervangend lid aan. Het aantal leden dat per afdeling of onderafdeling mag worden afgevaardigd naar de Algemene Vergadering wordt in het partijreglement nader geregeld.
35. Dag en tijd van de Algemene Vergadering wordt door het hoofdbestuur bepaald. Zes weken vóór de dag van de Algemene Vergadering stuurt zij de voorlopige agenda per e-mail naar de secretarissen van de besturen van de afdelingen van de partij, die er vervolgens op toezien dat de secretarissen van de besturen van de onderafdelingen ook van de vergadering op de hoogte worden gesteld. De besturen van de afdelingen komt de bevoegdheid toe tot het doen van voorstellen voor de agenda. Uiterlijk drie weken na de dag van toezending van de voorlopige agenda stelt het hoofdbestuur de definitieve agenda vast en gaat vervolgens over tot de bekendmaking daarvan via de radio en/of de televisie en een of meer landelijke dagbladen. In het geval van een bijzondere Algemene Vergadering wordt op dezelfde wijze gehandeld.
36. In het geval van een spoed Algemene Vergadering, te bepalen door het hoofdbestuur, gelden de hiervoor gestelde termijnen niet en handelt het hoofdbestuur, naar gelang de omstandigheden van het geval, zoals het een goed bestuur betaamt.
37. De Algemene Vergadering bepaalt het politiek beleid, de politieke richting en de politieke filosofie c.q. ideologie van de partij. De kandidaten voor deelname aan verkiezingen voor volksvertegenwoordigende lichamen worden op de Algemene Vergadering gekozen.
Welke leden aan deze verkiezing zullen deelnemen en hoe de verkiezing verloopt, wordt in een verkiezingsreglement, vast te stellen door de Algemene Vergadering, nader uitgewerkt.

38. Besluiten tot:

a. het aangaan of de beëindiging van parlementaire en/of buitenparlementaire samenwerkingen met andere politieke partijen voor bepaalde of onbepaalde tijd;
b. het uittreden uit een zittende regering;
c. vervreemding en/of bezwaring van onroerende zaken;
d. wijziging van de statuten;
e. ontbinding van de PRO;
kunnen door de Algemene Vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde (2/3) deel van het aantal uitgebrachte geldige stemmen op een Algemene Vergadering waarbij meer dan de helft van het aantal geregistreerde stemgerechtigde leden vertegenwoordigd moet zijn.

39. Andere dan de hiervoor vermelde besluiten kunnen worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen, mits meer dan de helft van het aantal geregistreerde stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is.
40. Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot het nemen van een van de besluiten als bedoeld in lid 38 van dit artikel zal worden voorgelegd, dient dit steeds – met redenen omkleed – bij de oproeping tot de vergadering op agenda te worden vermeld.
41. Van de Algemene Vergadering worden notulen gemaakt. De notulen worden op de eerstvolgende Algemene Vergadering goedgekeurd en als blijk daarvan ondertekend door de voorzitter, de 1e secretaris en de 1e penningmeester.

   

Artikel J: Het hoofdbestuur
42. Het hoofdbestuur van de partij voert het bestuur over de vereniging. De partij wordt in de gevallen omschreven door het hoofdbestuur vertegenwoordigd door een dagelijks bestuur, zoals genoemd in artikel C11, bestaande uit de voorzitter, de 1e secretaris en de 1e penningmeester. Door het hoofdbestuur kunnen in bepaalde door haar aangewezen gevallen, andere dan de leden van het dagelijks bestuur belast worden met de vertegenwoordiging van de PRO.
43. Het hoofdbestuur is belast met de leiding van de PRO en heeft tot hoofdtaak dat de PRO overeenkomstig haar doelstelling, de Grondwet en andere wetten deelneemt aan de politiek-bestuurlijke orde van Suriname met het doel de staatkundige ordening, de welvaart en het welzijn van Suriname en zijn bevolking te realiseren.
44. Het hoofdbestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste vijftien gewone meerderjarige leden.
45. De leden van het hoofdbestuur worden steeds voor een periode van zes jaren door de Algemene Vergadering gekozen op voordracht van ten minste zeven (7) stemgerechtigde leden. De voorzitter en de ondervoorzitter worden, behoudens de andere bestuursfuncties die door het hoofdbestuur worden aangewezen, in functie gekozen. Het hoofdbestuur is bevoegd, in geval van een vacature, het bestuur aan te vullen.
Het besluit tot aanvulling verdient de goedkeuring van de Algemene Vergadering, wat plaatsheeft op de eerstvolgende vergadering.
46. De minimale samenstelling van het hoofdbestuur bestaat uit een voorzitter, minstens één ondervoorzitter, minstens één secretaris, minstens één penningmeester en een politiek leider.
47. Hoofdbestuursfuncties zijn niet verenigbaar met het ambt van president, vice-president of minister. De hoofdbestuursfuncties zijn: voorzitter, ondervoorzitter, 1e secretaris, 2e secretaris, 1e penningmeester, 2e penningmeester.
48. Het hoofdbestuur is, naast de andere aan haar in de statuten en andere reglementen toegekende bevoegdheden, bevoegd tot:

a. het aannemen en ontslaan van personeel;
b. het aanschaffen en/of vervreemden van roerende goederen voor en van de vereniging;
c. het aangaan van overeenkomsten, met uitsluiting van onroerendgoedtransacties en kredietovereenkomsten;
d. het houden van toezicht op de handelingen van de afdelings- en onderafdelings-besturen;
e. het nemen van uitvoeringsbesluiten die voortvloeien uit het door de Algemene Vergadering aangenomen politiek beleid;
f. het doen inschrijven van de partij conform het Decreet Politieke Organisaties in het openbaar register, welk wordt gehouden door het Onafhankelijk Kiesbureau;
g. het doen inschrijven c.q. registreren van de partij, alleen of in combinatieverband, voor deelname aan de verkiezing van leden voor de volksvertegenwoordigende lichamen conform de Kiesregeling en het Decreet Politieke Organisaties;
h. het voeren van gesprekken met andere politieke partijen en of maatschappelijke organisaties en het nemen van initiatieven daartoe mits in lijn met het door de Algemene Vergadering uitgezette politiek-bestuurlijk beleid;
i. het doen van verslag aan de Algemene Vergadering over het door haar gevoerd bestuur;
j. het nemen van alle andere besluiten die niet voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering.

49. Het hoofdbestuur komt ten minste een keer per maand in vergadering bijeen in het partijgebouw, maar kan ook elders vergaderen. De agenda van de vergadering wordt samengesteld door de voorzitter in overleg met de 1e secretaris, en bij verhindering van een van hen, door de ondervoorzitter respectievelijk de 2e secretaris.
De agenda kan ter vergadering worden aangevuld. Indien er gestemd moet worden over personen dient het desbetreffende agendapunt bij de uitnodiging van de hoofdebestuursleden voor de vergadering op de agenda te staan. De 1e secretaris roept na overleg met de voorzitter de vergadering bijeen. De oproep geschiedt per e-mail en behelst mede de agenda. In geval van een spoedvergadering kan de oproep telefonisch plaatsvinden en zonder agenda. De voorzitter of ten minste drie hoofdbestuursleden kunnen een spoedvergadering doen bijeenroepen.
50. Besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen op een vergadering waarbij ten minste de helft (1/2 deel) van het aantal hoofdbestuursleden aanwezig is. De vergaderingen worden genotuleerd en de notulen worden als blijk van goedkeuring door het hoofdbestuur, door de voorzitter en de 1e secretaris respectievelijk de ondervoorzitter en de 2e secretaris getekend.

   

Artikel K: De afdelingen en onderafdelingen
51. De partij is gestructureerd aan de hand van afdelingen en onderafdelingen, welke op initiatief van en door het hoofdbestuur aan de hand van geografische en andere indicatoren worden bepaald. Het hoofdbestuur wijst steeds het aantal afdelingen en onderafdelingen aan. Elk district in Suriname kent in ieder geval een afdeling en één of zoveel meer onderafdelingen als dat er ressorten zijn. Er kunnen door het hoofdbestur ook afdelingen in het buitenland worden ingesteld.
52. Een tot de PRO toegetreden lid, die zijn of haar woonplaats heeft binnen de geografische of op ander indicatoren bepaalde begrenzing van een afdeling of onderafdeling is automatisch lid van die afdeling en van de onderafdeling. Het geografisch gebied van een afdeling en een onderafdeling overlappen elkaar.
53. Het afdelingsbestuur geeft leiding aan de afdeling, het onderafdelingsbestuur aan de onderafdeling. De besturen van de onderafdelingen vaardigen elk uit hun midden een lid af om zitting te nemen in het bestuur van de afdeling, zo ontstaat het afdelingsbestuur.
Het afdelingsbestuur kiest uit haar midden in ieder geval een voorzitter, een ondervoorzitter, een 1e en een 2e secretaris en een penningmeester.
Het bestuur van een afdeling bestaat uit minimaal 5 en maximaal uit zoveel bestuursleden als er onderafdelingen zijn. Het hoofdbestuur is bevoegd bestuursleden aan te wijzen, indien dit minimun niet uit de structuren kan worden gehaald.
54. De besturen van onderafdelingen worden steeds voor een periode van zes jaren gekozen door de stemgerechtigde leden op de jaarlijks te houden ledenvergaderingen van de onderafdelingen. Het onderafdelingsbestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 bestuursleden. De voorzitter van de onderafdeling wordt in functie gekozen.
55. In het bestuur van een onderafdeling nemen in ieder geval zitting: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, van wie één van hen tevens uitdrukkelijk belast zal zijn met de formulering van beleid en conflictbeslechting, één met de communicatie met het hoofdbestuur en één met de werving van leden.
56. Op de jaarlijkse ledenvergadering kiezen de afdelingen en onderafdelingen de leden, de zogenoemde afgevaaardigden, die deze organen op de Algemene Vergadering zullen vertegenwoordigen. De in het lopende jaar gekozen afgevaardigden behouden die status gedurende het gehele jaar tot de volgende verkiezing, waarbij zij zich herkiesbaar mogen stellen.
57. De besturen van de afdelingen en onderafdelingen rapporteren jaarlijks of zo dikwijls als zij noodzakelijk achten aan het hoofdbestuur aangaande:

a. het ledenbestand;
b. de lopende projecten en initiatieven;
c. het afdelings- en onderafdelingsbestuur;
d. de voordrachten voor hoofdbestuursfuncties, leden voor de raad van advies en verkiesbare kandidaten in respectievelijke verenigings- en nationale verkiezingsjaren.

58. Het hoofdbestuur stelt jaarlijks een budget vast voor de afdelingen en onderafdelingen ter dekking van de lopende kosten.

   

Arikel L: De raad van advies
59. De raad van advies, bestaande uit minimaal 7 en maximaal 15 meerderjarige leden, wordt op voordracht van het hoofdbestuur door de Algemene Vergadering benoemd voor de periode van 6 jaren en ondersteunt het hoofdbestuur op verzoek, dan wel op eigen initiatief met deskundig, wetenschappelijk en ethisch advies bij de uitvoering van bestuurstaken.
60. De raad van advies kiest uit zijn midden een bestuur, bestaande uit ten minste drie leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
61. De leden van de raad van advies zijn gedurende hun zittingstermijn gevrijwaard van royement als partijlid, behoudens een besluit van de Algemene Vergadering daartoe.
62. Jaarlijks wordt een reservering van minimaal tien procent (10%) van het budget van de PRO toebedeeld ter besteding door de raad van advies, met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen en beperkingen.

   

Artikel M: De ouderenraad
63. De ouderenraad is toegankelijk voor leden vanaf 65 jaar.
64. Het bestuur van de ouderenraad wordt gekozen op een vergadering van de leden die door het hoofdbestuur op schriftelijk verzoek toegelaten zijn tot deze raad.
65. De ouderenraad heeft specifiek tot taak het hoofdbestuur gevraagd en ongevraagd te informeren over vraagstukken en thema’s die onder de ouderen in de samenleving leven en de behoeften die zij mochten hebben in relatie tot hun plaats in de maatschappij.
66. Jaarlijks stelt het hoofdbestuur een budget vast voor de ouderenraad.

   

Artikel N: De jongerenraad
67. De jongerenraad van de PRO is toegankelijk voor personen vanaf 14 jaar tot en met 25 jaar, die de visie en de doelstelling van de PRO ondersteunen en bereid zijn naar vermogen zich op de wettelijk toegestane wijze in te zetten voor verwezenlijking daarvan.
68. De jongerenraad ondersteunt op verzoek van het hoofdbestuur, dan wel op eigen initiatief, de PRO met adviezen en initiatieven welke het bewustzijn over onderwerpen die Surinaamse jongeren bezighouden binnen de PRO vergroten.
69. Jaarlijks wordt een reservering van minimaal vijf procent van het budget van de PRO beschikbaar gesteld voor besteding, na goedkeuring van daartoe door de jongerenraad voorbereide projecten, door de 1e penningmeester van de PRO.

   

Artikel O: De verenigingscommissies
70. Het hoofdbestuur, de Algemene Vergadering en de raad van advies kunnen ieder commissies instellen en aan deze, met inachtneming van deze statuten en de reglementen, taken toebedelen.
71. De Algemene Vergadering bij volstrekte meerderheid en een commissie bij gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in algemeen vergaderingsverband, dan wel in commissieverband kunnen overgaan tot ontbinding van een commissie.
72. Iedere commissie kan zich wenden tot de 1e penningmeester van de PRO met een onderbouwd verzoek voor financiële middelen ter ondersteuning van de realisatie van de taken toegewezen aan de commissie.
73. De PRO kent de volgende, slechts bij wijziging der statuten voor ontbinding vatbare, vaste commissies:

a. de verificatiecommissie, die tot vaste taak heeft het voeren van controle op de financiële huishouding van de PRO en het door de penningmeester aangestuurd financieel beleid;
b. de ballotagecommissie, die tot vaste taak heeft het uitvoeren van antecedenten-onderzoek naar aspirant leden, kandidaten voor verkiesbare functies binnen de PRO en voor landelijke verkiesbare en beleidsfuncties;
c. de ombudscommissie, die tot vaste taak heeft het behandelen van klachten over organen, functionarissen en verkozen volksvertegenwoordigers en politieke bestuurders van de PRO.

Artikel P: Reglementen en andere documenten (partijreglement)

74. De huishoudelijke regels, werkwijzen en gedragsnormen worden nader gecodificeerd in een partijreglement, dat niet in strijd mag zijn met de wet, de statuten, de goede zeden en de openbare orde.
75. Het partijreglement wordt op voordracht van het hoofdbestuur aangenomen, dan wel gewijzigd door de Algemene Vergadering.
76. In geval van strijdigheid met het partijreglement prevaleren de statuten.
77. Normen ter regulering van media- en social-media-gedragingen van de leden van de PRO worden vastgesteld in het media- en social-media-reglement.
78. Reglementen worden voorbereid door, door het hoofdbestuur aangewezen commissies en worden aangenomen, gewijzigd of ingetrokken door de Algemene Vergadering.

 

 Artikel Q: Wijziging statuten

79. De statuten kunnen worden gewijzigd indien daartoe strekkende voorstellen op de agenda van de Algemene Vergadering zijn gebracht, duidelijk zijn verwoord en ter beschikking zijn gesteld aan alle stemgerechtigde leden.
80. Een besluit tot statutenwijziging vereist een tweederde (2/3) meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, genomen op een vergdering waarbij ten minste de helf (1/2 deel) van de stemgerechtigde leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
81. Een wijziging van de statuten treedt in werking op de datum volgende op die van de publicatie van de door de president van de Republiek Suriname goedgekeurde gewijzigde statuten in het Advertentieblad van de Republiek Suriname.

   

Artikel R: Ontbinding van de partij
82. Een besluit tot ontbinding van de partij kan slechts worden genomen door de Algemene Vergadering in een daartoe bijeengeroepen vergadering die ten minste acht (8) weken van tevoren moet worden uitgeschreven onder uiteenzetting van de redenen die tot het voorstel tot ontbinding hebben geleid en verder voldoet aan de wettelijke vereisten. De agenda voor deze Algemene Vergadering wordt bovendien zoveel mogelijk aan alle stemgerechtigde leden toegezonden.
83. Een besluit tot ontbinding van de partij wordt door de Algemene Vergadering waarin ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de stemgerechtigde leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn, genomen met een tweederde (2/3) meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
84. Indien wegens onvoorziene omstandigheden op de Algemene Vergadering zoals in artikel R83 is bepaald, niet de vereiste 75% van de stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is, kan op een nieuwe Algemene Vergadering een besluit tot ontbinding worden genomen, met een tweederde (2/3) meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. Hierbij dient de geldende termijn uit artikel R82 in acht te worden genomen.
85. Een eventueel batig saldo van de ontbonden PRO wordt toegekend aan een door de Algemene Vergadering aan te wijzen in Suriname gevestigde sociale instelling.
86. In geval van ontbinding geschiedt de vereffening door het hoofdbestuur met inachtneming van het bepaalde in artikel 1680 van het Burgerlijk Wetboek en andere toepasselijke wetten.

   

Artikel S: Overige bepalingen
87. In alle gevallen de PRO betreffende waarin er geen regeling is getroffen en/of de wet en/of de statuten c.q. de reglementen niet of onvoldoende voorzien en/of duidelijkheid geven over de uitleg, beslist het hoofdbestuur tenzij de Algemene Vergadering in vergadering bijeen is. Een dergelijke beslissing wordt bij de eerstvolgende gelegenheid aan de daarvoor in aanmerking komende organen c.q. leden van de PRO bekend gemaakt.

 

Artikel T: Verklaringen
88. De oprichters verklaren:
dat het eerste hoofdbestuur van de PRO zal bestaan uit de samenstelling:

­ G.R. Sewcharan, voorzitter;
­ J.M. Nibte, ondervoorzitter;
­ J. Wong-Swie-San, 1e secretaris;
­ A.C.A Karg, 2e secretaris;
­ B.A.H. Pick, 1e penningmeester;
­ C.N. Hofwijks, 2e penningmeester;
­ B.J. Boerleider, lid;

89. dat het voltallig hoofdbestuur, allen lid van de van de politieke vereniging, deze met alle wettelijke vereisten bestuurd en ondersteund heeft en bij gezamenlijk unaniem besluit d.d. 10 januari 2018 deze oprichtingsstatuten hebben aanvaard, gelijktijdig met het besluit tot oprichting van de “PRO”.

Aldus vastgesteld, goedgekeurd en aangenomen op de Algemene Vergadering van de PRO op 19 januari 2018 te Paramaribo aan de Frederik Derbystraat nummer 13.